Koristimo kolačiće kako bi smo ti pružili najbolje iskustvo na našem sajtu.
Više o kolačićima koje koristimo možeš pročitati ovde.
Prihvati kolačiće

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Privredno društvo Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, Beograd (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac, obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon) i drugim propisima kojima se uređuju pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti. U cilju transparentne obrade podataka o ličnosti, Društvo ovim obaveštenjem pruža osnovne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti, zaštitom podataka o ličnosti i pravima lica koja se tiču obrade.

Osnovni pojmovi

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. 

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada) . 

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju (klijent, potencijalni klijent). 

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. 

Podaci o društvu kao rukovaocu i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti  

Kontakt podaci Rukovaoca: 

Privredno društvo Kredium DOO iz Beograda, ul. Gavrila Principa 43, Beograd, matični broj: 21586811, PIB: 111989076

Društvo je imenovalo Lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podatka o ličnosti, kao i u vezi sa ostvarivanjem svojih prava propisanih ovim zakonom, na jedan od sledećih načina:

 • slanjem e-maila na adresu: info@kredium.rs;  
 • slanjem pismena na adresu sedišta Društva: Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, 11000 Beograd;
 • predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti“.  

Pravni osnov i svrha obrade podataka  

Pravni osnovi za obradu podataka propisani su samim Zakonom. \U nastavku se nalaze pravni osnovi i svrhe obrade na osnovu kojih Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti i to može biti:

U nastavku se nalaze pravni osnovi i svrhe obrade na osnovu kojih Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti i to može biti:

 • Vaš pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, a koji pristanak možete opozvati u svakom trenutku, na jedan od sledećih načina: podnošenjem zahteva za opoziv pristanka e-mail Društva, slanjem pismena na adresu sedišta društva ili predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”. Izričit pristanak je potreban za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje određenih usluga ili proizvoda. Ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu;
 • Situacija kada je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja samog ugovora. Naime, obrada podataka neophodna je za zaključenje i izvršenje samog ugovora o korišćenju usluga Društva ili kako bi Društvo preduzelo određene radnje pre zaključenja ugovora. Ako odbijete da pružite podatke potrebne za ovu svrhu, Društvo neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor sa Vama ili da Vam pruži traženu uslugu;
 • Situacija kada je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonom propisanih obaveza rukovaoca (na primer: poštovanje zakonskih obaveza rukovaoca propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u svrhu ispunjavanja zahteva nadležnih državnih organa i slično). Za obradu podataka koja je nužna radi poštovanja zakona i izvršavanja propisanih zakonskih obaveza nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose;
 • Kada je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životno važnih interesa ili životno važnih interesa drugog fizičkog lica;
 • Situacija kada je obrada neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Situacija kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane. Naime, u određenim slučajevima obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane, uz vođenje računa da interesi Društva ne pretežu nad interesima ili pravima i slobodama lica čije podatke obrađuje.Društvo obradu podataka zasniva na legitimnom interesu, primera radi, u sledećim situacijama: praćenje i očuvanje bezbednosti u poslovnim prostorijama Društva (video nadzor poslovnih prostorija, evidencija posetilaca), praćenje i očuvanje bezbednosti IT sistema i poslovanja Društva, pokretanje i vođenje pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa Društva ili drugih lica, snimanje telefonskih razgovora, sprečavanje prevara i drugo. Za obradu podataka po osnovu legitimnog interesa nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose, ali ono ima pravo da u bilo kom trenutku koristi zakonske mehanizme za ostvarivanje svojih prava na način opisan u odeljku Prava lica na koje se podaci odnose.

Svrha u koju Društvo obrađuje podatke zavisi od vrste proizvoda i usluga koje sa nama ugovorite, pri čemu se svi podaci obrađuju za ispunjenje svrhe u kojoj se prikupljaju (npr: u svrhu prikupljanja za Vas najpovoljnijih ponuda uslova za dobijanje stambenog kredita kod banaka).

Primalac Vaših podataka o ličnosti

Društvo ima pravo da podatke o ličnosti i dokumentaciju koja se odnosi na lice, te podatke vezane za zaključene Ugovore sa licem, otkriva trećim licima i to: bankama, Kreditnom birou, osiguravajućim društvima i svim drugim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, licima s kojima Društvo ima zaključen Ugovor kojim se reguliše postupanje s poverljivim podacima, kao i svim ostalim organima i licima kojima je Društvo po zakonu dužno da dostavi odgovarajuće podatke, odnosno licima kojima se Vaši podaci otkrivaju radi izvršenja ugovora koji smo sa Vama zaključili, odnosno radi pružanja usluge za koju ste nas angažovali.

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Društvo Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji i NE vrši prenos podataka iz Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Društvo podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa obrađuje sve do okončanja tog odnosa, osim u slučajevima kada je Društvo u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja ugovorene saradnje, a do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak.

Društvo neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE 

 1.  Pravo na pristup  

Pravo na pristup podrazumeva da lice na koje se podaci odnose od Društva može dobiti informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupi svojim podacima o ličnosti i dobije informacije o obradi. Društvoće na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve Društvo može da naplati razumnu naknadu za administrativne troškove. Ako je zahtev dostavljen elektronskim putem i ako nije drugačije zatraženo, Društvo će informacije dostaviti u elektronskoj formi. 

 1. Pravo na ispravku, dopunu i brisanje podataka 

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izvršiti ispravku podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.  

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izbrisati njegove podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu). Društvo ne može brisati podatke o ličnosti: ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za zaštitu interesa Društva kao što su pokretanje, podnošenje ili odbrana nekog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe sl.). 

 1. Pravo na ograničenje obrade

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose ograničiti obradu njegovih podataka o ličnosti u slučajevima propisanim Zakonom.

 1. Pravo na prenosivost podataka

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti mu da ih prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva ako su zajedno ispunjeni uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora i (b) obrada se vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Društvo podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo.

 1. Pravo na opoziv pristanka

Imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme, međutim, molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva.

Svoj pristanak možete da opozovete podnošenjem zahteva za opoziv pristanka e-mail Društva, slanjem pismena na adresu sedišta društva ili predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”.  

Ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu.

 1. Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku lice na koje se podaci odnose može Društvu podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva. Nakon podnošenja prigovora Društvoće obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad interesima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično).  

 1. Pravo na osporavanje odluke donete u procesu automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje  

U okviru poslovnog odnosa između Društva i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, Društvo može obrađivati podatke klijenata u celini ili delimično na automatizovan način, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa Društva sa klijentima.

Ukoliko smatra da su mu prava narušena odlukom donetom u automatizovanom procesu odlučivanja, lice na koje se podaci odnose ima pravo da ospori takvu odluku, da izrazi svoj stav i da zahteva da se odluka preispita uz učešće ovlašćenog zaposlenog u Društvu. 

 1. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa.  

 1. Obaveza davanja podataka

Davanje Vaših podataka o ličnosti omogućava nam da izvršimo uslugu zbog koje ste nas angažovali. Međutim, ukoliko odbijete da nam date bilo koji traženi podatak - nećemo biti u mogućnosti da Vam izvršimo uslugu zbog koje ste nas angažovali, niti ćemo sa Vama zasnovati ugovorni odnos, odnosno već zasnovani ugovorni odnos moraćemo da raskinemo. 

asd

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Privredno društvo Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, Beograd (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac, obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon) i drugim propisima kojima se uređuju pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti. U cilju transparentne obrade podataka o ličnosti, Društvo ovim obaveštenjem pruža osnovne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti, zaštitom podataka o ličnosti i pravima lica koja se tiču obrade.

Osnovni pojmovi

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. 

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada) . 

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju (klijent, potencijalni klijent). 

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. 

Podaci o društvu kao rukovaocu i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti  

Kontakt podaci Rukovaoca: 

Privredno društvo Kredium DOO iz Beograda, ul. Gavrila Principa 43, Beograd, matični broj: 21586811, PIB: 111989076

Društvo je imenovalo Lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podatka o ličnosti, kao i u vezi sa ostvarivanjem svojih prava propisanih ovim zakonom, na jedan od sledećih načina:

 • slanjem e-maila na adresu: info@kredium.rs;  
 • slanjem pismena na adresu sedišta Društva: Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, 11000 Beograd;
 • predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti“.  

Pravni osnov i svrha obrade podataka  

Pravni osnovi za obradu podataka propisani su samim Zakonom. \U nastavku se nalaze pravni osnovi i svrhe obrade na osnovu kojih Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti i to može biti:

U nastavku se nalaze pravni osnovi i svrhe obrade na osnovu kojih Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti i to može biti:

 • Vaš pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, a koji pristanak možete opozvati u svakom trenutku, na jedan od sledećih načina: podnošenjem zahteva za opoziv pristanka e-mail Društva, slanjem pismena na adresu sedišta društva ili predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”. Izričit pristanak je potreban za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje određenih usluga ili proizvoda. Ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu;
 • Situacija kada je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja samog ugovora. Naime, obrada podataka neophodna je za zaključenje i izvršenje samog ugovora o korišćenju usluga Društva ili kako bi Društvo preduzelo određene radnje pre zaključenja ugovora. Ako odbijete da pružite podatke potrebne za ovu svrhu, Društvo neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor sa Vama ili da Vam pruži traženu uslugu;
 • Situacija kada je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonom propisanih obaveza rukovaoca (na primer: poštovanje zakonskih obaveza rukovaoca propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u svrhu ispunjavanja zahteva nadležnih državnih organa i slično). Za obradu podataka koja je nužna radi poštovanja zakona i izvršavanja propisanih zakonskih obaveza nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose;
 • Kada je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životno važnih interesa ili životno važnih interesa drugog fizičkog lica;
 • Situacija kada je obrada neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Situacija kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane. Naime, u određenim slučajevima obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane, uz vođenje računa da interesi Društva ne pretežu nad interesima ili pravima i slobodama lica čije podatke obrađuje.Društvo obradu podataka zasniva na legitimnom interesu, primera radi, u sledećim situacijama: praćenje i očuvanje bezbednosti u poslovnim prostorijama Društva (video nadzor poslovnih prostorija, evidencija posetilaca), praćenje i očuvanje bezbednosti IT sistema i poslovanja Društva, pokretanje i vođenje pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa Društva ili drugih lica, snimanje telefonskih razgovora, sprečavanje prevara i drugo. Za obradu podataka po osnovu legitimnog interesa nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose, ali ono ima pravo da u bilo kom trenutku koristi zakonske mehanizme za ostvarivanje svojih prava na način opisan u odeljku Prava lica na koje se podaci odnose.

Svrha u koju Društvo obrađuje podatke zavisi od vrste proizvoda i usluga koje sa nama ugovorite, pri čemu se svi podaci obrađuju za ispunjenje svrhe u kojoj se prikupljaju (npr: u svrhu prikupljanja za Vas najpovoljnijih ponuda uslova za dobijanje stambenog kredita kod banaka).

Primalac Vaših podataka o ličnosti

Društvo ima pravo da podatke o ličnosti i dokumentaciju koja se odnosi na lice, te podatke vezane za zaključene Ugovore sa licem, otkriva trećim licima i to: bankama, Kreditnom birou, osiguravajućim društvima i svim drugim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, licima s kojima Društvo ima zaključen Ugovor kojim se reguliše postupanje s poverljivim podacima, kao i svim ostalim organima i licima kojima je Društvo po zakonu dužno da dostavi odgovarajuće podatke, odnosno licima kojima se Vaši podaci otkrivaju radi izvršenja ugovora koji smo sa Vama zaključili, odnosno radi pružanja usluge za koju ste nas angažovali.

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Društvo Vaše podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji i NE vrši prenos podataka iz Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Društvo podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz ugovornog odnosa obrađuje sve do okončanja tog odnosa, osim u slučajevima kada je Društvo u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja ugovorene saradnje, a do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak.

Društvo neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE 

 1.  Pravo na pristup  

Pravo na pristup podrazumeva da lice na koje se podaci odnose od Društva može dobiti informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupi svojim podacima o ličnosti i dobije informacije o obradi. Društvoće na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Za dodatne zahteve Društvo može da naplati razumnu naknadu za administrativne troškove. Ako je zahtev dostavljen elektronskim putem i ako nije drugačije zatraženo, Društvo će informacije dostaviti u elektronskoj formi. 

 1. Pravo na ispravku, dopunu i brisanje podataka 

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izvršiti ispravku podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.  

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose izbrisati njegove podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji zakonski osnov za obradu). Društvo ne može brisati podatke o ličnosti: ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za zaštitu interesa Društva kao što su pokretanje, podnošenje ili odbrana nekog pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe sl.). 

 1. Pravo na ograničenje obrade

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose ograničiti obradu njegovih podataka o ličnosti u slučajevima propisanim Zakonom.

 1. Pravo na prenosivost podataka

Društvo će na zahtev lica na koje se podaci odnose dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti mu da ih prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva ako su zajedno ispunjeni uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora i (b) obrada se vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Društvo podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo.

 1. Pravo na opoziv pristanka

Imate pravo da opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme, međutim, molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva.

Svoj pristanak možete da opozovete podnošenjem zahteva za opoziv pristanka e-mail Društva, slanjem pismena na adresu sedišta društva ili predajom pismena u direktno u prostorijama Društva sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”.  

Ukoliko opozovete svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti, nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo željenu uslugu.

 1. Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku lice na koje se podaci odnose može Društvu podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva. Nakon podnošenja prigovora Društvoće obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad interesima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično).  

 1. Pravo na osporavanje odluke donete u procesu automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje  

U okviru poslovnog odnosa između Društva i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvšenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, Društvo može obrađivati podatke klijenata u celini ili delimično na automatizovan način, u cilju nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa Društva sa klijentima.

Ukoliko smatra da su mu prava narušena odlukom donetom u automatizovanom procesu odlučivanja, lice na koje se podaci odnose ima pravo da ospori takvu odluku, da izrazi svoj stav i da zahteva da se odluka preispita uz učešće ovlašćenog zaposlenog u Društvu. 

 1. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa.  

 1. Obaveza davanja podataka

Davanje Vaših podataka o ličnosti omogućava nam da izvršimo uslugu zbog koje ste nas angažovali. Međutim, ukoliko odbijete da nam date bilo koji traženi podatak - nećemo biti u mogućnosti da Vam izvršimo uslugu zbog koje ste nas angažovali, niti ćemo sa Vama zasnovati ugovorni odnos, odnosno već zasnovani ugovorni odnos moraćemo da raskinemo. 

Korišćenje kolačića

Za detaljnije informacije o korišćenju kolačića od strane kompanije Kredium, posetite sledeći link: https://kredium.rs/kolacici