Koristimo kolačiće kako bi smo ti pružili najbolje iskustvo na našem sajtu.
Više o kolačićima koje koristimo možeš pročitati ovde.
Prihvati kolačiće

USLOVI KORIŠĆENJA

Pristup i korišćenje ove internet stranice podleže ovim uslovima korišćenja, pa pristupom i korišćenjem ovog sajta prihvatate dole navedene uslove korišćenja bez ograničenja.

Ukoliko niste saglasni sa ovim uslovima korišćenja, molimo Vas da napustite ovaj sajt.

Svi podaci na internet sajtu Društva su provereni sa dužnom pažnjom.

Društvo se trudi da ponuda na njihovom internet sajtu bude aktuelna i tačnog sadržaja, ali Društvo ne jemči potpunost, ispravnost, aktuelnost i konstantnu dostupnost internet stranice.

Trudimo se da osiguramo verodostojnost i ažurnost i ostalih podataka koji su sadržani na ovoj internet stranici, ali ne preuzimamo odgovornost za eventualne greške i propuste u vezi podataka i sadržaja sa ove internet stranice, niti odgovaramo za eventualnu štetu koja nastane usled navedenih grešaka i propusta.

S tim u vezi, korišćenjem sadržaja ove internet stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju usled korišćenja iste i prihvata da koristi sadržaj ove internet stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. 

Vlasništvo sadržaja i odgovornost vlasnika sadržaja

Ovaj internet sajt i svi njegovi tekstovi, logotipi, grafika, slike i ostali materijali koji se nalaze na internet sajtu jesu autorsko delo i vlasništvo Društva ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. 

Zabranjen je svaki oblik javnog prikazivanja, prenošenja, menjanja, odnosno svaki oblik korišćenja bilo kog dela sadržaja ovog internet sajta, bez prethodne izričite pisane dozvole vlasnika sadržaja internet sajta ili drugih vlasnika autorskih prava.

Društvo će zaštiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i preduzimanjem krivičnog gonjenja.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Za korišćenje usluga putem ove internet stranice nužno je da se registrujete, odnosno otvorite svoj korisnički nalog. Prilikom registracije, potrebno je uneti ime, prezime, pol i lozinku. Morate da čuvate lozinku u tajnosti, da biste izbegli njenu zloupotrebu. Ukoliko sumnjate da je neovlašćeno treće lice saznalo Vašu lozinku, morate odmah da je promenite. Ukoliko treća lica koriste Vaš nalog uz lozinku, imate istu obavezu kao i da sami koristite, osim ako niste odgovorni za korišćenje trećeg lica.

UGOVOR O POSREDOVANJU U ZAKLJUČENJU UGOVORA O KREDITU

Registrovani korisnik koji želi da mu Društvo pruži uslugu posredovanja u zaključenju ugovora o kreditu mora sa Društvom da zaključi poseban onlajn ugovor.

Registrovani korisnik koji želi da mu Društvo pruži uslugu u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti mora da se upozna i saglasi sa Opštim uslovima poslovanja Društva koji su dostupni ovde.

Usluge društva za sve registrovane korisnike su besplatne.

Za potrebe pružanja usluge koje korisnik izabere (posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti i/ili posredovanje u zaključenju ugovora o stambenom kreditu), preko forme na sajtu koju sam korisnik popunjava, prikupljaju se sledeće informacije i podaci:

  • Lični podaci (ime, prezime, email adresa, broj telefona, datum i mesto rođenja, bračni status, obrazovanje, ime oca, adresa stanovanja, datum seljenja u inostranstvo, broj telefona u inostranstvu)
  • Podaci o kupljenoj nekretnini (adresa, broj, grad, cena, starost, parking mesto, podaci po prodavcu nekretnine, kontakt podaci prodavca)
  • Podaci o željenoj nekretnini (mesto, cenovni rang, starost itd.)
  • Podaci i dokumenta za potrebe aplikacije za kredit (naziv radnog mesta, vrsta posla, sektor, ime poslodavca, mesto rada, početak rada, bruto plata, neto plata, potvrda o zaposlenju, iplatni listići, lična karta i/ili pasoš i/ili radna dozvola, predugovor ili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, list nepokretnosti, procena vrednosti nekretnine i drugi)

Korisnik je u postupku kreiranja naloga, odnosno prilikom unošenja podataka, u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje izričitu saglasnost Društvu da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa uslugama ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Ukoliko želite da se informišete o načinima na koji Društvo obrađuje Vaše podatke i u koje svrhe ih koristi, molim Vas da pogledajte našu Politiku privatnosti ovde. 

ZAKAZIVANJE RAZGLEDANJA NEPOKRETNOSTI

Zakazivanje razledanja nepokretnosti oglašenim na stranici ili drugih nepokretnosti omogućeno je korisnicima koji su kreirali upit za nekretninu i složili se sa Opštim uslovima poslovanja, pri čemu slanjem upita korisnik daje izričitu i neopozivu saglasnost da Društvo vlasnika nepokretnosti čije gledanje korisnik zakazuje upozna sa ličnim podacima korisnika, čime ispunjava obaveze prema vlasniku preuzete iz Ugovora o posredovanju zaključenim sa njim.

Korisnik je dužan da nakon što mu je Društvo omogućilo gledanje nepokretnosti iz ponude nepokretnosti objavljenih na ovom sajtu obavesti Društvo ukoliko je sa vlasnikom predmetne nepokretnosti zaključilo Predugovor ili Ugovor o prodaji/zakupu date nepokretnosti, te da Društvu dostavi kopiju zaključenog pravnog posla (putem elektronske pošte, poštom, telefonom, ili lično u prostorije Društva) i to najkasnije u roku od 5 dana od dana zaključenja Ugovora/Predugovora.

Ukoliko korisnik postupi suprotno obavezi iz prethodnog stava, dužan je da Društvu na ime naknade štete, isplati iznos od 2% od vrednosti predmetne nepokretnosti (slovima: 2 posto) u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan fakturisanja i to u roku od pet dana od dana dostavljanja Fakture. 

OBAVEŠTAVANJE KORISNIKA

Korisnik na jasan i nedvosmislen način klikom na odgovarajuću opciju potvrdjuje da je upoznat sa ovim Uslovima korišćenja, Opštim uslovima poslovanja Društva i Politikom privatnosti, kao i o:

- nazivu, sedištu, adresi, elektronskoj adresi i drugim podacima nužnim za utvrdjivanje identiteta Društva;

- nazivu registra u koji je Društvo upisano;

- mogućnosti da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što prihvati ponudu društva za zaključenje Ugovora;

- tekstu Ugovora koji zaključuje sa Društvom na način koji omogućuje njihovo skladištenje, ponovno korišćenje i reprodukovanje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo može u svakom trenutku bez najave da promeni ponude na ovoj internet stranici ili da podešava rad ove stranice, odnosno da ažurira celokupan sadržaj ove internet stranice u skladu sa potrebama Društva ili potrebama relevatnih zakona, te  zadržavamo pravo na izmenu sadržaja ove internet stranice u bilo kom trenutku , ali ne postoji obaveza da sadržaj na internet stranici bude uvek aktuelan niti Društvo odgovara za posledice koje mogu da nastanu usled navedenih izmena.

Društvo ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost  internet stranica trećih strana do kojih se može doći preko eksternih linkova, niti na bilo koji način garantuje za sadržaj internet stranica trećih strana. 

Takođe, trudićemo se da ovu internet stranicu najsavremenijim metodama zaštitimo od virusa i drugih malicioznih i štetnih softvera, ali ne garantujemo njihovu potpunu odsutnost, stoga upućujemo korisnike ove internet stranice na preduzimanje potrebnih mera zaštite kao što su npr. upotreba sopstvenih antivirus programa.

Zabranjena je svaka zloupotreba internet sajta Društva.