Koristimo kolačiće kako bi smo ti pružili najbolje iskustvo na našem sajtu.
Više o kolačićima koje koristimo možeš pročitati ovde.
Prihvati kolačiće

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA KREDIUM DOO

Opšte odredbe

Opštim uslovima poslovanja privrednog društva  Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, Beograd (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se uslovi poslovanja koje privredno društvo Kredium DOO, Gavrila Principa 43, Savski venac, Beograd (u daljem tekstu: Posrednik) primenjuje na sva fizička i pravna lica koja stupaju u ugovorni odnos sa Posrednikom (u daljem tekstu: Nalogodavac), a  koji za predmet ima posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti  (u daljem testu: Ugovor o posredovanju) i/ili posredovanje u vezi sa pribavljanjem preliminarnih ponuda i dovođenjem u vezu lica zainteresovanog za zaključenje ugovora o kreditu (u daljem tekstu: ,,Klijent’’) i banke radi zaključenja Ugovora o stambenom kreditu od strane Posrednika (u daljem tekstu: Ugovor o pružanju usluga), opšti uslovi za uspostavljanje odnosa između Nalogodavca/Klijenta i Posrednika, zatim postupak koji se primenjuje kod zaključivanja ugovora, postupak komunikacije između Nalogodavca/Klijenta i Posrednika, kao i opšti uslovi koji se tiču uspostavljenog poslovnog odnosa između Nalogodavca/Klijenta i Posrednika na osnovu zaključenog Ugovora.

Informacije o privrednom društvu

Naziv privrednog društva: Kredium DOO

Sedište: Gavrila Principa 43, 11000 Beograd

PIB: 111989076

MB: 21586811

Šifra delatnosti: 6831

Broj računa: 

Društvo je upisano u Registar posrednika Republike Srbije pod rednim brojem 1227, na osnovu Rešenja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. Rešenja: 46-00-332/2020-04 od dana 14. septembra 2020. godine.

Ugovor o posredovanju/Ugovor o pružanju usluga

Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju, koji za predmet ima posredovanje u zaključenju ugovora o prodaji, kupovini ili zakupu nepokretnosti, koji se zaključuje u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj trgovini.

Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od navedenih lica na osnovu Punomoćja koje je dato u zakonom propisanoj formi.

Posredovanje u postupku zaključenja ugovora o stambenom kreditu, koji za predmet ima prikupljanje preliminarnih ponuda poslovnih banaka na teritoriji RS i dovođenje u vezu Nalogodavca i konkretne banke od strane Posrednika u cilju zaključenja ugovora o kreditu se vrši na osnovu Ugovora o pružanju usluga, koji se zaključuje u elektronskoj formi, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj trgovini.

Primena Opštih uslova

Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama ovih opštih uslova poslovanja u delu koji se odnosi na posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti, te sa činjenicom da su ovi Opšti uslovi sastavni deo Ugovora o posredovanju.

Zaključenjem Ugovora o pružanju usluga, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama ovih opštih uslova poslovanja u delu koji se odnosi na posredovanje u zaključenju ugovora o stambenom kreditu , te sa činjenicom da su ovi Opšti uslovi sastavni deo Ugovora o pružanju usluga.

Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac daje saglasnost samo na primenu onih odredaba ovih opštih uslova poslovanja koji se odnose na posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti, dok zaključenjem Ugovora o pružanju usluga, Nalogodavac daje saglasnost samo na primenu odredaba opštih uslova koji se odnose na posredovanje u zaključenju ugovora o stambenom kreditu, a ukoliko Nalogodavac sa Posrednikom zaključi oba navedena ugovora, ovi opšti uslovi ga obavezuju u celini.

Opšti uslovi se objavljuju na srpskom jeziku, a na internet stranici društva www.kredium.rs i na engleskom jeziku. 

Uslovi poslovanja kojim se uredjuju odnosi između Posrednika i Nalogodavca  u prometu i zakupu nepokretnosti

PONUDA NEPOKRETNOSTI

Ponuda nepokretnosti Posrednika se zasniva na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca pismenim, elektronskim ili usmenim putem ili neposrednim opažanjem prilikom razgledanja nepokretnosti.

Nalogodavac svojim potpisom na Ugovoru o posredovanju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošču potvrđuje da su podaci koje je dao Posredniku u vezi sa predmetnom nepokretnošću u potpunosti tačni i istiniti.

Ukoliko je Nalogodavac već upoznat sa nepokretnošću koju mu je Posrednik ponudio, dužan je da bez odlaganja o tome obavesti Posrednika.

OBAVEZE I PRAVA POSREDNIKA

Posrednik se, u zavisnosti od vrste ugovora o posredovanju, obavezuje:

 • Da sa Nalogodavcem zaključi Ugovor o posredovanju u pismenoj ili elektronskoj formi, u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini;
 • Da nastoji da nadje i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet Ugovora o posredovanju;
 • Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet je predmet posredovanja;
 • Da osmisli i realizuje efikasnu prezentaciju date nepokretnosti na tržištu, posebno na interenet sajtu Posrednika, kao i da preduzima druge radnje koje prevazilaze okvire uobičajene prezentacije, koje moraju biti posebno ugovorene Ugovorom o posredovanju i za koje posrednik ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;
 • Da omogući razgledanje nepokretnosti;
 • Da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključivanja ugovora;
 • Da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti ili s poslom za koji posreduje.
 • Da obavesti Nalogodavca o svim bitnim okolnostima koje se tiču predmetnog posla koje su mu poznate ili moraju biti poznate;

Smatra se da je Posrednik doveo u vezu lice koje bi sa Nalogodavcem pregovaralo o zaključenju, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet ugovora o posredovanju ako je Nalogodavcu omogućio stupanje u vezu sa tim licem, a posebno ako je:

-neposredno odveo ili uputio to lice ili Nalogodavca u razgledanje predmetne nepokretnosti;

-organizovao susret izmedju Nalogodavca i lica radi pregovaranja o zaključenju pravnog posla koji je predmet Ugovora o posredovanju ili

-Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona ili imejl lica ovlašćenog za zaključenje pravnog posla ili mu saopštio tačnu lokaciju predmetne nepokretnosti.

Posrednik ima pravo:

 • Da prisustvuje svakom razgledanju nepokretnosti preko svog predstavnika;
 • Da sve obaveze iz Ugovora o posredovanju izvršava elektronskim putem.

OBAVEZE NALOGODAVCA:

Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste posredovanog pravnog posla, obavezuje:

 • Da obavesti Posrednika o svim okolnostima bitnim za obavljanje posredovanja;
 • Da Posredniku omogući uvid u originalne isprave na osnovu kojih dokazuje svoja prava na nepokretnosti koja je predmet posredovanja;
 • Da obavesti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a naročito o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom i to u roku od 24 časova od nastale promene;
 • Da preda Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje svoje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja;
 • Da Posredniku prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju preda fotokopiju ličnog dokumenta-lične karte ili pasoša ili izvod sa čitača lične karte.
 • Da, na zahtev Posrednika, pismeno ili elektronskim putem, potvrdi da ga je Posrednik doveo u vezu sa zainteresovanim licem za zaključenje posredovanog pravnog posla, odnosno da ga je Posrednik upoznao sa predmetnom nepokretnošću i njenim karakteristikama;
 • Da Posrednika obavesti o zaključenju Predugovora, odnosno Ugovora o prodaji nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu i to najkasnije jedan dan pre potvrde (solemnizacije) takvog ugovora kod javnog beležnika, kao i da mu najkasnije u roku od tri dana od dana zaključenja takvog Ugovora dostavi kopiju zaključenog Ugovora.

KOMUNIKACIJA IZMEDJU POSREDNIKA I NALOGODAVCA

Komunikacija između Posrednika i Nalogodavca u vezi sa izvršavanjem obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju, kao i u vezi sa realizacijom prava ugovornih strana utvrđenih Ugovorom o posredovanju, može se punovažno odvijati i elektronskim putem ( putem elektronske pošte ili drugim sredstvima elektronske komunikacije).

EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju da, u ugovorenom roku, neće angažovati drugog Posrednika za posredovanje u vezi sa određenom nepokretnosti.

Ukoliko za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću iz prethodnog stava, za koji je posredovao drugi Posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje, na ime naknade štete, plati iznos ugovorene posredničke naknade.


PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu kada Nalogodavac zaključi Predugovor o prodaji nepokretnosti, a ukoliko se Predugovor ne zaključuje, Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu kada Nalogodavac zaključi Ugovor o prodaji nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu. 

Naknadni odustanak stranaka od zaključenja glavnog ugovora nema uticaja na ostvarenu posredničku naknadu.

U slučaju ništavosti posredovanog pravnog posla-Ugovora o prodaji/zakupu nepokretnosti, Posrednik ne gubi pravo na posredničku naknadu ukoliko mu uzrok ništavosti tokom posredovanja nije bio poznat, niti mu je prema okolnostima slučaja mogao biti poznat.

Kada je predmet Ugovora o posredovanju zakup nepokretnosti, Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu kada Nalogodavac zaključi Predugovor, ili u slučaju da se predugovor ne zaključuje, kada zaključi Ugovor o zakupu nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, nezavisno od toga u kojoj formi je zaključen Ugovor o zakupu.

Pravo na posredničku naknadu pripada Posredniku i u slučaju kada Nalogodavac u roku od 12 meseci od dana isteka ili raskida Ugovora o posredovanju zaključi Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu za vreme trajanja Ugovora o posredovanju.

Pravo na posredničku naknadu pripada Posredniku i u slučaju kada Nalogodavac u roku od mesec dana od dana isteka ili raskida Ugovora o posredovanju zaključi Predugovor ili Ugovor o zakupu sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu za vreme trajanja Ugovora o posredovanju.

Visina posredničke naknade, odnosno način određivanja visine posredničke naknade, propisana je Cenovnikom posredničkih usluga, koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

UGOVORNA KAZNA

Posrednik ima pravo na ugovornu kaznu u slučaju nesavesnog postupanja Nalogodavca i postupanja Nalogodavca suprotno obavezama iz Ugovora o posredovanju i ovih Opštih uslova poslovanja.

Ukoliko  Nalogodavac bez znanja i učešća Posrednika  zaključi Predugovor ili Ugovor o prodaji sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, dužan je da Posredniku isplati ugovornu kaznu u iznosu od tri posto od ugovorene kupoprodajne cene predmetne nekretnine i to u roku od pet dana od dana kada je Nalogodavac primio opomenu posrednika za plaćanje ugovorne kazne.

Smatra se da je pravo Posrednika na posredničku naknadu izigrano u slučaju da  Nalogodavac bez znanja i učešća Posrednika zaključi Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji i sa srodnicima lica sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu (deca, vanbračni ili bračni supružnik, njegovi roditelji i roditelji bračnog druga, braća i sestre) ili sa licima koja su bila sa njim na razgledanju nepokretnosti ili sa društvom čiji je osnivač ili član to lice, pa je u tom slučaju takođe dužan je da Posredniku isplati ugovornu kaznu u visini od tri posto od ugovorene kupoprodajne cene predmetne nekretnine i to u roku od pet dana od dana kada je Nalogodavac primio opomenu posrednika za plaćanje ugovorne kazne.

Ukoliko Nalogodavac bez znanja i učešća Posrednika zaključi Ugovor o zakupu sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, dužan je da Posredniku isplati 50%(slovima: pedeset posto)od ugovorene mesečne zakupnine i to u roku od pet dana od dana kada je Nalogodavac primio opomenu posrednika za plaćanje ugovorne kazne.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja  mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu za štetu koja nastane usled neispunjenja obaveza koje je Posrednik preuzeo Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Posrednik ne odgovara Nalogodavcu za štetu koju mu je prouzrokovala druga ugovorna strana i ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u kupoprodaji/zakupu, koje su međusobno preuzele zaključenjem posredovanog pravnog posla tj. Predugovora, odnosno Ugovora.

Posrednik ne odgovara za kvalitativne i kvantitativne nedostatke nepokretnosti koja je predmet posredovanja, niti za eventualne skrivene mane, osim u slučaju da ga je Nalogodavac pismenim putem izvestio o postojanju skrivenih mana, a Posrednik o skrivenoj mani nije obavestio kupca, odnosno zakupca.

UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog Posrednika, ako se Nalogodavac sa tim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz prethodnog stava, isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.

Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju dostavi Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja Ugovora o potposredovanju.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.

Ukoliko ni jedan od Ugovarača pisanim ili elektronskim putem ne otkaže Ugovor o posredovanju 30 dana pre isteka perioda na koji je zaključen, ovaj Ugovor se smatra automatski produženim za dodatni period od još 12 meseci.

RASKID UGOVORA O POSREDOVANJU

Svaki od Ugovarača ima pravo da jednostrano bez navođenja posebnih razloga raskine Ugovor o posredovanju uz otkazni rok od 30 dana, ali je o tome dužan da pismeno ili elektronskim putem obavesti drugu stranu. Otkaz ugovora o posredovanju proizvodi pravno dejstvo od momenta dostavljanja drugoj ugovornoj strani.

Kod ekskluzivnog posredovanja, rok trajanja ugovora se smatra bitnim elementom Ugovora i ne može biti raskinut pre isteka roka na koji je zaključen bez navodjenja obrazloženih razloga, jer se u suprotnom ima smatrati neosnovanim raskidom.

CENA USLUGE

Posrednik naplacuje proviziju samo od Nalogodavca sa kojim ima zaključen ugovor o posredovanju, a ne i od lica koje dovodi u vezu sa Nalogodavcem.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, a nisu ugovoreni Ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima i drugih relevatnih propisa Republike Srbije.

Nalogodavci i treća lica sve svoje primedbe, pohvale ili sugestije na rad Posrednika, kao i druga obaveštenja ili reklamacije mogu dostavljati Posredniku pisanim putem na adresu sedišta društva Gavrila Principa 43, 11000, Savski Venac, Beograd ili putem imejla na adresu info@kredium.rs, kao i neposredno u poslovnim prostorijama Posrednika.

Uslovi poslovanja kojim se uredjuju odnosi između Društva i Klijenta  u postupku posredovanja za zaključenje ugovora o stambenom kreditu

UVODNE NAPOMENE

Ugovorni odnos između Društva i lica zainteresovanog za zaključenje ugovora o stambenom kreditu uspostavlja se na osnovu Ugovora o pružanju usluga ( u daljem tekstu: ,,Klijent’’).

Ugovor o pružanju usluga se zaključuje u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini.

Društvo u okviru svoje profesionalne delatnosti sarađuje sa određenim poslovnim bankama Republike Srbije sa kojima ima zaključen Ugovor o saradnji, pa s’tim u vezi pribavlja preliminarne ponude za zaključenje ugovora o stambenom kreditu samo od tih banaka i nema obavezu da posreduje i pribavlja preliminarne ponude od drugih banaka koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Društvo nije kreditna institucija, te ne daje i ne odobrava kredite, niti snosi odgovornost ukoliko Klijentu ne bude odobren kredit ili ukoliko dođe do odstupanja u ponuđenim uslovima kredita u odnosu na preliminarnu ponudu.

PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA

Društvo se obavezuje:

- Da u ime i za račun Klijenta od Banaka sa kojim Društvo ima zaključen ugovor o saradnji pribavi prelimirane ponude o uslovima za odobravanje stambenog kredita i uslovima otplate kredita (iznos kredita, iznos učešća, rok otplate-period na koji se kredit odobrava, kamatna stopa, naknade, troškovi i dr.) -Da Klijentu dostavi dobijene preliminarne ponude Banaka, na osnovu kojih Klijent vrši izbor banke kod koje želi da aplicira/podnese zahtev za odobravanje stambenog kredita; 

- Da na zahtev Klijenta, istom pruži dodatnu pomoć i podršku u pogledu razjašnjenja uslova iz preliminarnih ponuda, kao i pomoć i podršku u komunikaciji sa ovlašćenim licem odabrane banke;

- Da Nakon što Klijent izabere banku kod koje želi da podnese zahtev za odobravanje kredita, da poveže Klijenta i kontakt osobu/ovlašćeno lice Banke sa kojim će Klijent dalje komunicirati radi zaključenja Ugovora o kreditu

- Da na poseban zahtev Klijenta, posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora između Klijenta i Banke, ali Društvo ne odgovara ako i pored potrebne dužne pažnje i brižljivosti ne uspe u svom nastojanju.

Društvo ima pravo:

- da u svrhu realizacije ovog Ugovora zahteva od Klijenta dodatne informacije i podatke;

- da zastupa klijenta u postupku zaključenja Ugovora o stambenom kreditu, samo ukoliko ga na to Klijent posebno ovlasti u formi Punomoćja koje je overeno u skladu sa Zakonom.

PRAVA I OBAVEZE KLIJENTA

-Da Društvu dostavi tačne i potpune informacije o svim činjenicama koje su od značaja za podnošenje zahteva za dostavljanje preliminarne ponude o uslovima za dobijanje kredita         ( uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće podatke: Podaci o materijalnom stanju Klijenta, visini zarade i materijalnim obavezama koje ga terete, podatke o visini kredita za koji želi da aplicira, podatke o visini učešća, sredstvima obezbeđenja, podatke o nekretnini za koju se uzima stambeni kredit, kao i druge podatke koje banka ili druge institucije mogu zatražiti radi dostavljanja preliminarne ponude);

-Da Društvu blagovremeno i u traženoj formi dostavlja potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za dobijanje preliminarnih ponuda od banaka. Klijent će sve podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju ovog ugovora dostavljati Društvu i stavljati mu istu na raspolaganje na način koji će Društvu omogućiti nesmetan rad i izvršavanje obaveze prema Klijentu; 

-Da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova obavesti Društvo o zaključenju Ugovora o kreditu sa Bankom sa kojom ga je Društvo dovelo u vezu, kao i da mu dostavi potpisan tekst Ugovora o kreditu na e-mail adresu, poštom ili lično u prostorije Društva;

-Da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova od trenutka isplate sredstava po zaključenom Ugovoru o kreditu, obavesti Društvo o navedenoj činjenici.

NAKNADA/PROVIZIJA

Usluga posredovanja je besplatna za Klijenta, odnosno Društvo NE naplaćuje od Klijenta naknadu za izvršenu uslugu posredovanje, pribavljanja preliminarnih ponuda i dovođenja u vezu Klijenta i Banke.

Društvo ima pravo da naplati proviziju od banke za čije proizvode posreduje nakon zaključenja Ugovora o stambenom kreditu i puštanja kredita u tečaj.

TROŠKOVI

Klijent je u obavezi da snosi sve stvarne troškove i naknade koje su neophodne radi pribavljanja dokumentacije za podnošenje zahteva za odobrenje kredita, kao i troškove i naknade koje su neophodne radi zaključenja Ugovora o kreditu i puštanja kredita u tečaj (uključujući, ali ne ograničavajući se na: troškove procene nepokretnosti, troškove pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa, troškove pribavljanja Izvoda iz lista nepokretnosti, troškove overe predugovora i ugovora o kupoprodaji, troškove overe založne izjave i upisa hipoteke, troškove pribavljanja menica, troškovi polise osiguranja imovine i dr).

KOMUNIKACIJA IZMEDJU DRUŠTVA I KLIJENTA

Komunikacija između Društva i Klijenta u vezi sa izvršavanjem obaveza preuzetih Ugovorom o pružanju, kao i u vezi sa realizacijom prava ugovornih strana utvrđenih Ugovorom o pružanju usluga, može se punovažno odvijati i elektronskim putem ( putem elektronske pošte ili drugim sredstvima elektronske komunikacije).

ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose između Klijenta i Društva koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, a nisu izričito ugovoreni Ugovorom o pružanju usluga, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih relevatnih propisa Republike Srbije.

U Beogradu,